ผู้บริหารโรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

การแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ ปีการศึกษา 2567

ระดับปฐมวัย

ระดับประถมศึกษา

ชุดนักเรียน ชั้น ป.1 -ป.4

ชุดนักเรียน ชั้น ป.5 - ป.6

ชุดลูกเสือสำรอง ชั้น ป.1 -ป.3

ชุดลูกเสือสามัญ ชั้น ป.4 - ป.6

ชุดพละ ชั้น ป.1 - ป.6

ชุดวัฒนธรรม ชั้น ป.1 - ป.6

VDO ขอบคุณผู้ให้ความอนุเคราะห์ในการปูกระเบื้องอาคารร่มประดู่

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีปูกระเบื้อง.mp4

ข่าวประชาสัมพันธ์